قیمت سئو سایت

۵۰۰۰

ورودی روزانه از گوگل
۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • معادل ۱۵۰۰۰۰ ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : ۶ تا ۱۶ ماه
 • رشد بیش از ۳۰ کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

۲۰۰۰

ورودی روزانه از گوگل
۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • معادل ۶۰.۰۰۰ ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : ۶ تا ۱۲ ماه
 • رشد بیش از ۳۰ کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

۱۰۰۰

ورودی روزانه از گوگل
۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • معادل ۳۰.۰۰۰ ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : ۶ تا ۱۲ ماه
 • رشد بیش از ۲۰ کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

۵۰۰

ورودی روزانه از گوگل
۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • معادل ۱۵.۰۰۰ ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : ۴ تا ۶ ماه
 • رشد بیش از ۱۰ کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

پلن های رشد جادویی سایت

۱۰۰.۰۰۰

ورودی روزانه از گوگل
۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • معادل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : ۶ تا ۱۶ ماه
 • رشد بیش از ۵۰۰ کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

۵۰.۰۰۰

ورودی روزانه از گوگل
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • معادل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : ۶ تا ۱۶ ماه
 • رشد بیش از ۳۰۰ کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

۲۰.۰۰۰

ورودی روزانه از گوگل
۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • معادل ۶۰۰.۰۰۰ ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : ۶ تا ۱۶ ماه
 • رشد بیش از ۲۰۰ کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

۱۰.۰۰۰

ورودی روزانه از گوگل
۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • معادل ۳۰۰.۰۰۰ ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : ۶ تا ۱۶ ماه
 • رشد بیش از ۲۰۰ کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

پلن های رشد جادویی سایت های خارجی

اگر سایت به زبانی غیز از زبان فارسی دارید و دنبال رشد آن هستید پلن های زیر برای شماست.

۵۰۰۰

ورودی روزانه از گوگل
۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • معادل ۱۵۰۰۰۰ ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : ۶ تا ۱۶ ماه
 • رشد بیش از ۳۰ کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

۲۰۰۰

ورودی روزانه از گوگل
۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • معادل ۶۰.۰۰۰ ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : ۶ تا ۱۲ ماه
 • رشد بیش از ۳۰ کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

۱۰۰۰

ورودی روزانه از گوگل
۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • معادل ۳۰.۰۰۰ ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : ۶ تا ۱۲ ماه
 • رشد بیش از ۲۰ کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

۵۰۰

ورودی روزانه از گوگل
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • معادل ۱۵.۰۰۰ ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : ۴ تا ۶ ماه
 • رشد بیش از ۱۰ کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

۱۰۰.۰۰۰

ورودی روزانه از گوگل
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • معادل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : ۶ تا ۱۶ ماه
 • رشد بیش از ۵۰۰ کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

۵۰.۰۰۰

ورودی روزانه از گوگل
۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • معادل ۱.۵۰۰.۰۰۰ ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : ۶ تا ۱۶ ماه
 • رشد بیش از ۳۰۰ کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

۲۰.۰۰۰

ورودی روزانه از گوگل
۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • معادل ۶۰۰.۰۰۰ ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : ۶ تا ۱۶ ماه
 • رشد بیش از ۲۰۰ کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

۱۰.۰۰۰

ورودی روزانه از گوگل
۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • معادل ۳۰۰.۰۰۰ ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : ۶ تا ۱۶ ماه
 • رشد بیش از ۲۰۰ کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل
شروع گفتگو
برای سئو نیاز به راهنمایی دارید؟
هر سوالی که درباره سئو دارید
از ما بپرسید
کارشناسان پشتیبانی در اولین فرصت جواب شما را میدهند.