قیمت سئو

[vc_row][vc_column][ultimate_dual_color dual_before_txt=”قیمت” dual_high_txt=”سئو” dual_after_txt=”سایت” dual_ba_color=”#013274″ dual_high_color=”#ffffff” dual_high_back_color=”#013274″][ultimate_heading spacer=”line_with_icon” line_height=”3″ line_color=”#013274″ icon=”Defaults-star-o” icon_size=”20″ icon_color=”#013274″ line_width=”100″][/ultimate_heading][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][ultimate_pricing design_style=”design03″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#013274″ color_txt_main=”#ffffff” color_bg_highlight=”#f4b010″ color_txt_highlight=”#020202″ package_heading=”5000″ package_sub_heading=”ورودی روزانه از گوگل” package_price=”85.000.000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”همین حالا سفارش بده” package_link=”url:https%3A%2F%2Fmy.jadogarseo.ir%2Fcart.php%3Fa%3Dadd%26pid%3D8|target:_blank|rel:nofollow” package_name_font_style=”font-weight:bold;” package_name_font_size=”desktop:30px;” subheading_font_size=”desktop:20px;” price_unit_font_size=”desktop:14px;”]

 • معادل 150000 ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : 6 تا 16 ماه
 • رشد بیش از 100 کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

[/ultimate_pricing][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ultimate_pricing design_style=”design03″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#013274″ color_txt_main=”#ffffff” color_bg_highlight=”#f4b010″ color_txt_highlight=”#020202″ package_heading=”2000″ package_sub_heading=”ورودی روزانه از گوگل” package_price=”35.000.000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”همین حالا سفارش بده” package_link=”url:https%3A%2F%2Fmy.jadogarseo.ir%2Fcart.php%3Fa%3Dadd%26pid%3D6|target:_blank|rel:nofollow” package_name_font_style=”font-weight:bold;” package_name_font_size=”desktop:30px;” subheading_font_size=”desktop:20px;” price_unit_font_size=”desktop:14px;”]

 • معادل 60.000 ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : 6 تا 12 ماه
 • رشد بیش از 40 کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

[/ultimate_pricing][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ultimate_pricing design_style=”design03″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#013274″ color_txt_main=”#ffffff” color_bg_highlight=”#f4b010″ color_txt_highlight=”#020202″ package_heading=”1000″ package_sub_heading=”ورودی روزانه از گوگل” package_price=”18.000.000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”همین حالا سفارش بده” package_link=”url:https%3A%2F%2Fmy.jadogarseo.ir%2Fcart.php%3Fa%3Dadd%26pid%3D5|target:_blank|rel:nofollow” package_name_font_style=”font-weight:bold;” package_name_font_size=”desktop:30px;” subheading_font_size=”desktop:20px;” price_unit_font_size=”desktop:14px;”]

 • معادل 30.000 ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : 6 تا 12 ماه
 • رشد بیش از 20 کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

[/ultimate_pricing][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ultimate_pricing design_style=”design03″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#013274″ color_txt_main=”#ffffff” color_bg_highlight=”#f4b010″ color_txt_highlight=”#020202″ package_heading=”500″ package_sub_heading=”ورودی روزانه از گوگل” package_price=”10.000.000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”همین حالا سفارش بده” package_link=”url:https%3A%2F%2Fmy.jadogarseo.ir%2Fcart.php%3Fa%3Dadd%26pid%3D4|target:_blank|rel:nofollow” package_name_font_style=”font-weight:bold;” package_name_font_size=”desktop:30px;” subheading_font_size=”desktop:20px;” price_unit_font_size=”desktop:14px;”]

 • معادل 15.000 ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : 4 تا 6 ماه
 • رشد بیش از 10 کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

[/ultimate_pricing][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_dual_color dual_before_txt=”پلن های” dual_high_txt=”رشد جادویی” dual_after_txt=”سایت” dual_ba_color=”#013274″ dual_high_color=”#ffffff” dual_high_back_color=”#013274″][ultimate_heading spacer=”line_with_icon” line_height=”3″ line_color=”#013274″ icon=”Defaults-star-o” icon_size=”20″ icon_color=”#013274″ line_width=”100″][/ultimate_heading][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][ultimate_pricing design_style=”design03″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#013274″ color_txt_main=”#ffffff” color_bg_highlight=”#f4b010″ color_txt_highlight=”#020202″ package_heading=”100.000″ package_sub_heading=”ورودی روزانه از گوگل” package_price=”1.300.000.000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”تماس بگیرید” package_link=”url:https%3A%2F%2Fjadogarseo.ir%2Fcontact-us%2F|title:%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%A7|target:_blank” package_name_font_style=”font-weight:bold;” package_name_font_size=”desktop:30px;” subheading_font_size=”desktop:20px;” price_unit_font_size=”desktop:14px;”]

 • معادل 3.000.000 ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : 6 تا 16 ماه
 • رشد بیش از 2000 کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

[/ultimate_pricing][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ultimate_pricing design_style=”design03″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#013274″ color_txt_main=”#ffffff” color_bg_highlight=”#f4b010″ color_txt_highlight=”#020202″ package_heading=”50.000″ package_sub_heading=”ورودی روزانه از گوگل” package_price=”700.000.000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”تماس بگیرید” package_link=”url:https%3A%2F%2Fjadogarseo.ir%2Fcontact-us%2F|title:%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%A7|target:_blank” package_name_font_style=”font-weight:bold;” package_name_font_size=”desktop:30px;” subheading_font_size=”desktop:20px;” price_unit_font_size=”desktop:14px;”]

 • معادل 1.500.000 ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : 6 تا 16 ماه
 • رشد بیش از 1000 کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

[/ultimate_pricing][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ultimate_pricing design_style=”design03″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#013274″ color_txt_main=”#ffffff” color_bg_highlight=”#f4b010″ color_txt_highlight=”#020202″ package_heading=”20.000″ package_sub_heading=”ورودی روزانه از گوگل” package_price=”300.000.000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”تماس بگیرید” package_link=”url:https%3A%2F%2Fjadogarseo.ir%2Fcontact-us%2F|title:%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%A7|target:_blank” package_name_font_style=”font-weight:bold;” package_name_font_size=”desktop:30px;” subheading_font_size=”desktop:20px;” price_unit_font_size=”desktop:14px;”]

 • معادل 600.000 ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : 6 تا 16 ماه
 • رشد بیش از 400 کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

[/ultimate_pricing][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ultimate_pricing design_style=”design03″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#013274″ color_txt_main=”#ffffff” color_bg_highlight=”#f4b010″ color_txt_highlight=”#020202″ package_heading=”10.000″ package_sub_heading=”ورودی روزانه از گوگل” package_price=”160.000.000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”همین حالا سفارش بده” package_link=”url:https%3A%2F%2Fmy.jadogarseo.ir%2Fcart.php%3Fa%3Dadd%26pid%3D9|target:_blank|rel:nofollow” package_name_font_style=”font-weight:bold;” package_name_font_size=”desktop:30px;” subheading_font_size=”desktop:20px;” price_unit_font_size=”desktop:14px;”]

 • معادل 300.000 ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : 6 تا 16 ماه
 • رشد بیش از 200 کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

[/ultimate_pricing][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_heading spacer=”line_with_icon” line_height=”3″ line_color=”#013274″ icon=”Defaults-check” icon_size=”20″ icon_color=”#013274″ line_width=”500″][/ultimate_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_dual_color dual_before_txt=”پلن های” dual_high_txt=”رشد جادویی” dual_after_txt=”سایت های خارجی” dual_ba_color=”#013274″ dual_high_color=”#ffffff” dual_high_back_color=”#013274″][ultimate_heading spacer=”line_with_icon” line_height=”3″ line_color=”#013274″ icon=”Defaults-star-o” icon_size=”20″ icon_color=”#013274″ line_width=”100″]

اگر سایت به زبانی غیز از زبان فارسی دارید و دنبال رشد آن هستید پلن های زیر برای شماست.

[/ultimate_heading][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][ultimate_pricing design_style=”design03″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#013274″ color_txt_main=”#ffffff” color_bg_highlight=”#f4b010″ color_txt_highlight=”#020202″ package_heading=”5000″ package_sub_heading=”ورودی روزانه از گوگل” package_price=”120.000.000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”همین حالا سفارش بده” package_link=”url:https%3A%2F%2Fmy.jadogarseo.ir%2Fcart.php%3Fa%3Dadd%26pid%3D39|target:_blank|rel:nofollow” package_name_font_style=”font-weight:bold;” package_name_font_size=”desktop:30px;” subheading_font_size=”desktop:20px;” price_unit_font_size=”desktop:14px;”]

 • معادل 150000 ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : 6 تا 16 ماه
 • رشد بیش از 40 کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

[/ultimate_pricing][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ultimate_pricing design_style=”design03″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#013274″ color_txt_main=”#ffffff” color_bg_highlight=”#f4b010″ color_txt_highlight=”#020202″ package_heading=”2000″ package_sub_heading=”ورودی روزانه از گوگل” package_price=”50.000.000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”همین حالا سفارش بده” package_link=”url:https%3A%2F%2Fmy.jadogarseo.ir%2Fcart.php%3Fa%3Dadd%26pid%3D38|target:_blank|rel:nofollow” package_name_font_style=”font-weight:bold;” package_name_font_size=”desktop:30px;” subheading_font_size=”desktop:20px;” price_unit_font_size=”desktop:14px;”]

 • معادل 60.000 ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : 6 تا 12 ماه
 • رشد بیش از 40 کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

[/ultimate_pricing][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ultimate_pricing design_style=”design03″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#013274″ color_txt_main=”#ffffff” color_bg_highlight=”#f4b010″ color_txt_highlight=”#020202″ package_heading=”1000″ package_sub_heading=”ورودی روزانه از گوگل” package_price=”27.000.000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”همین حالا سفارش بده” package_link=”url:https%3A%2F%2Fmy.jadogarseo.ir%2Fcart.php%3Fa%3Dadd%26pid%3D37|target:_blank|rel:nofollow” package_name_font_style=”font-weight:bold;” package_name_font_size=”desktop:30px;” subheading_font_size=”desktop:20px;” price_unit_font_size=”desktop:14px;”]

 • معادل 30.000 ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : 6 تا 12 ماه
 • رشد بیش از 20 کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

[/ultimate_pricing][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ultimate_pricing design_style=”design03″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#013274″ color_txt_main=”#ffffff” color_bg_highlight=”#f4b010″ color_txt_highlight=”#020202″ package_heading=”500″ package_sub_heading=”ورودی روزانه از گوگل” package_price=”15.000.000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”همین حالا سفارش بده” package_link=”url:https%3A%2F%2Fmy.jadogarseo.ir%2Fcart.php%3Fa%3Dadd%26pid%3D36|target:_blank|rel:nofollow” package_name_font_style=”font-weight:bold;” package_name_font_size=”desktop:30px;” subheading_font_size=”desktop:20px;” price_unit_font_size=”desktop:14px;”]

 • معادل 15.000 ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : 4 تا 6 ماه
 • رشد بیش از 10 کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

[/ultimate_pricing][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][ultimate_pricing design_style=”design03″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#013274″ color_txt_main=”#ffffff” color_bg_highlight=”#f4b010″ color_txt_highlight=”#020202″ package_heading=”100.000″ package_sub_heading=”ورودی روزانه از گوگل” package_price=”1.700.000.000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”تماس بگیرید” package_link=”url:https%3A%2F%2Fjadogarseo.ir%2Fcontact-us%2F|title:%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%A7|target:_blank” package_name_font_style=”font-weight:bold;” package_name_font_size=”desktop:30px;” subheading_font_size=”desktop:20px;” price_unit_font_size=”desktop:14px;”]

 • معادل 3.000.000 ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : 6 تا 16 ماه
 • رشد بیش از 2000 کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

[/ultimate_pricing][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ultimate_pricing design_style=”design03″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#013274″ color_txt_main=”#ffffff” color_bg_highlight=”#f4b010″ color_txt_highlight=”#020202″ package_heading=”50.000″ package_sub_heading=”ورودی روزانه از گوگل” package_price=”900.000.000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”تماس بگیرید” package_link=”url:https%3A%2F%2Fjadogarseo.ir%2Fcontact-us%2F|title:%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%A7|target:_blank” package_name_font_style=”font-weight:bold;” package_name_font_size=”desktop:30px;” subheading_font_size=”desktop:20px;” price_unit_font_size=”desktop:14px;”]

 • معادل 1.500.000 ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : 6 تا 16 ماه
 • رشد بیش از 1000 کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

[/ultimate_pricing][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ultimate_pricing design_style=”design03″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#013274″ color_txt_main=”#ffffff” color_bg_highlight=”#f4b010″ color_txt_highlight=”#020202″ package_heading=”20.000″ package_sub_heading=”ورودی روزانه از گوگل” package_price=”400.000.000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”تماس بگیرید” package_link=”url:https%3A%2F%2Fjadogarseo.ir%2Fcontact-us%2F|title:%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%A7|target:_blank” package_name_font_style=”font-weight:bold;” package_name_font_size=”desktop:30px;” subheading_font_size=”desktop:20px;” price_unit_font_size=”desktop:14px;”]

 • معادل 600.000 ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : 6 تا 16 ماه
 • رشد بیش از 400 کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

[/ultimate_pricing][/vc_column][vc_column width=”1/4″][ultimate_pricing design_style=”design03″ color_scheme=”custom” color_bg_main=”#013274″ color_txt_main=”#ffffff” color_bg_highlight=”#f4b010″ color_txt_highlight=”#020202″ package_heading=”10.000″ package_sub_heading=”ورودی روزانه از گوگل” package_price=”220.000.000″ package_unit=”تومان” package_btn_text=”تماس بگیرید” package_link=”url:https%3A%2F%2Fjadogarseo.ir%2Fcontact-us%2F|title:%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%A7|target:_blank” package_name_font_style=”font-weight:bold;” package_name_font_size=”desktop:30px;” subheading_font_size=”desktop:20px;” price_unit_font_size=”desktop:14px;”]

 • معادل 300.000 ورودی موثر ماهانه
 • مدت انجام پروژه : 6 تا 16 ماه
 • رشد بیش از 200 کلمه کلیدی
 • رشد جایگاه در گوگل

[/ultimate_pricing][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

قیمت سئو بر چه اساسی تعیین می شود ؟

برخی از شرکت های سئو بر اساس مشاوره اعلام قیمت می کنند و برخی دیگر بر اساس خدماتی که انجام می دهند فاکتور ایجاد می کنند. بعضی از شرکت ها بر اساس کلمه کلیدی قیمت سئو را مشخص می کنند و برخی شرکت ها بر اساس میزان ورودی روزانه از گوگل تعرفه را اعلام می کنند. ما در جادوگر ، قیمت سئو را ترکیبی از موارد مختلف در قالب پکیج های مختلف اعلام کرده ایم. لازم به ذکر است قیمت اعلام شده شامل تولید محتوا و سئو داخلی نمی گردد و تنها برای سئو خارجی وب سایت تنظیم شده است. اگر برای رشد سایتتان به سئو داخلی نیاز داشته باشید می توانید از بخش مربوطه سفارش خود را ثبت نمایید.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]